۱۱

شرکت نارین کنترل ارائه دهنده محصولات برق و کنترل

۲۲
۳۳

خدمات

طراحی انواع تابلوی کنترل و برق آزمایشگاهی و صنعتی و سیستم های مونیتورینگ

محصولات

تهیه و راه اندازی انواع کنترل کننده، سنسور و دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی

معرفی

ارایه دهنده محصولات برق، کنترل و ابزار دقیق